Manefa Yarn Store

197348, Saint-Petersburg, Kolomyazhskiy prospekt 20